Filosofie

Filosoferen met kinderen waarbij kunst als middel dient voor de ontwikkeling van kritisch, creatief en probleemoplossend denken. 

Leren over en door kunst

Communicatie maakt mensen. Beelden, taal, muziek, spel en beweging zijn dragers om gevoelens en ervaringen uit te drukken en bieden een spiegel hoe je je tot de wereld verhoudt, kunt verhouden en wilt verhouden.

Kunst heeft daarbij haar eigen kracht in het toevoegen van betekenis. In een eigenzinnige interactie van woord taal en beeldtaal. Middels kunst leer je jezelf uit te drukken in die verschillende talen.

Door te reflecteren op het werk van jezelf en anderen leer je, je  gedachten onder woorden te brengen.

Leren middels de fantasie, burgerschap en beeldende/culturele vorming in het basisonderwijs

Beeldende/culturele vorming en burgerschapsvorming kunnen veel voor elkaar betekenen. Het burgerschap perspectief en kunstcultuurhistorisch perspectief kunnen elkaar verrijken. Vanuit de inhoud, leermiddelen en didactiek zijn samenhangende keuzes te maken.

Ontdekkend en ontwerpend leren

Beeldende vorming en burgerschap lenen zich goed voor thematisch en projectmatig onderwijs. Als ook voor activiteiten binnen en buiten de school. De vormingsgebieden worden verkend middels ontdekkend en ontwerpend leren als wijze van denken en handelen.

Genoeg thema’s om deze benadering te oefenen door werkvormen en methodiek te hanteren die uitnodigt tot het zelf (leren) bedenken van een vraag of probleemstelling. Procesmatig te werk te gaan bij het ontwerpen, verbeelden en uitvoeren van een zelfbedacht concept of zelfgemaakt kunstwerk en met elkaar daarop te reflecteren.

Onderwijs door kunst en cultuur gekoppeld aan burgerschap

Onderwijs door kunst en cultuur gekoppeld aan burgerschap door deze elementen uit het onderwijs met elkaar te verbinden, kan bij het kind de kennis van en het zicht op de samenleving enorm verbreden en verrijken. Terwijl het,  het creatief denken bevordert, waardoor het kind ook bij andere ontwikkelingsgebieden profijt zal hebben.

Expressie is van groot belang voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Bij de kunstzinnige vakken krijgen de kinderen de kans iets van zichzelf te laten zien. Het geeft de kinderen zelfvertrouwen en versterkt hun autonomiegevoel.

De fantasie van een kind komt op gang rond het achtste levensjaar. Kinderen die leren via kunst, geeft ze de vaardigheid van onderzoeken en het leren van vragen stellen.

De leerlingen krijgen ruimte en tijd om de binnenwereld te ontwikkelen. Op deze wijze ontwikkel je sterkere burgers die vrije autonome besluiten kunnen nemen.